Witamy Was na stronie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie. Wszelka korespondencja z rodzicami odbywa się przez przedstawicieli Waszych klas do Rady Rodziców oraz trójki klasowe. Prosimy o kontakt z nimi w razie jakichkolwiek pytań.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Warszawie składa się z przedstawicieli wszystkich rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu z każdej klasy) i działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

Ustawa ta reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców, w szczególności sposób powoływania Rady Rodziców oraz jej kompetencje. Kompetencje Rady Rodziców można znaleźć także w licznych aktach prawnych niższego rzędu, przede wszystkim w rozporządzeniach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Teksty wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń, w szczególności tych, które dotyczą systemu oświaty, znajdują się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Teksty obowiązujących Ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty, a także informacje o propozycjach zmian, konsultacjach oraz projekty nowych aktów prawnych z obszaru edukacji, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do współpracy z nami!

Prezydium Rady Rodziców SP 150 w Warszawie